Filmfestival – Deelnemen en inzenden


Het Festival TFKF 2020 is vanwege het Corona virus verschoven naar zondag 15 november 2020. Inzendingen voor de editie 2020 is niet meer mogelijk.

De editie 2021 van het TFKF is in november 2021. Verdere info volgt nog.

Zondag 15 maart 2020

Nederlandse vlag 150x225 cm    Deelname procedure, jury en prijzen
Engelse vlag Union Jack, vlag Engeland 90 x 150    Entry procedure, jury and awards

We werken bij het festival 2020 met 3 categorieën:

 • Fictie
 • Experimenteel
 • Documentaire

Je kunt met één of meerdere films deelnemen in één of meerdere categorieën. De uiterste inzenddatum is zondag 23 februari 2020.

Voorwaarden voor deelname

 • De duur van de film is maximaal 10 minuten. Wil je een langere film insturen neem dan contact op met de organisatie via festival@filmhuisoldenzaal.nl of +31 653 89 56 49.
 • Films die bij eerdere edities van het TFKF zijn ingezonden zijn uitgesloten van deelname.
 • Er kunnen alleen films worden ingezonden waarvan de maker beschikt over de auteursrechten van het gebruikte materiaal.
 • De ingezonden film, bij voorkeur in een MP4 bestand. Bestanden zijn van HD kwaliteit of hoger. Bestanden aanleveren op usb-stick of via We Transfer of Transfer XL.
 • Door deelname ga je akkoord met het gebruik van je ingezonden materiaal voor publiciteitsdoeleinden voor het festival. Je ingezonden materiaal wordt zonder jouw toestemming nooit aan derden beschikbaar gesteld.

Deelnamegegevens

Naast de film(s) ontvangen we graag van je:

 • De titel van de film en de naam (namen) van de maker(s).
 • E-mailadres en telefoonnummers van de maker(s).
 • In welke categorie je met je film wilt deelnemen.
 • Een korte inhoudelijke beschrijving van je film en (eventueel) het filmproces (max. 100 woorden).
 • Een mooie still uit je film (of een printscreen).
 • Als je denkt dat de film ook meedingt naar de Twentse Filmprijs (zie bij Jury), geef hiervoor dan een korte motivatie.

Je kunt je inzending uiterlijk 23 februari 2020 sturen naar festival@filmhuisoldenzaal.nl. Aanleveren op USB-stick kan ook per post of afgeven op TFKF p/a Hyacintstraat 7, 7572 BA, Oldenzaal. Als je vragen hebt, bel je met Simon Schutte, +31 653 89 56 49.

Jury

De inzendingen in de 3 categorieën worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit Dennis Alink – documentairemaker en cineast, Rick Floot – maakt films voor bedrijven en omroepen, en Merel ten Elzen – documentairemaker. Alle juryleden hebben hun roots in Twente.

De door de jury geselecteerde films worden op zondagmiddag 15 maart 2020 vertoond in de grote zaal van het Stadstheater De Bond, Filmhuis Oldenzaal, met professioneel beeld (9 x 4 meter) en geluid (Dolby Surround 5.1. en 7.1.) in een zaal met 300 stoelen.

Prijzen          

Er zijn in totaal 3 prijzen te winnen, te weten het bronzen, zilveren en gouden Boeskoolmenneke, het symbool van Oldenzaal.
Daarnaast ontvangen de winnende films de “Laurel” van het TFKF. De jury bepaalt de prijzen.

Voor de films die een duidelijke relatie (locatie, taal, acteurs, enz.) hebben met Twente is er de Twentse Filmprijs 2020 beschikbaar. Ook hier bepaalt de jury welke inzending de prijs wint.  

Aanmoedigingsprijs. Deze wordt uitgereikt aan een filmmaker(s) die nog veel te leren heeft maar waar duidelijk talent zichtbaar is. De jury bepaalt wie deze prijs wint. Deze bestaat uit 3 maanden coaching bij het maken van een nieuwe film. 

Publieksprijs. De bezoekers van het TFKF bepalen via een stemformulier welke van de vertoonde films zij de beste vinden.

Na afloop van de vertoning en de prijsuitreiking is er een gezellige nazit en netwerkbijeenkomst voor alle deelnemers in het theatercafé van De Bond.

We ontvangen je inzending voor het TFKF 2020 graag! En natuurlijk tot ziens op 15 maart bij het Twents Festival van de Korte Film.

Vriendelijke groet, namens de werkgroep TFKF,
Simon Schutte

Engelse vlag Union Jack, vlag Engeland 90 x 150     

Sunday 15 March 2020

Entry procedure, jury and awards

The festival comprises 3 categories:

Fiction
Experimental
Documentary

Entries can be submitted with one or more films in one or more categories. The final entry date is Sunday 23 February 2020.

Entry conditions

The length of the film is 10 minutes maximum. If you wish to enter the competition with a longer film, please contact the organization via festival@filmhuisoldenzaal or +31 653 89 56 49.

Films entered for earlier TFKF editions are exempt from competition.

Only films can be submitted provided the maker owns the copyrights of the footage used.

The film preferably to be submitted as an MP4 file. Files are to be of HD quality or higher. Files to be delivered on USB flash drive or via Transfer or Transfer XL.

Participants agree to the use of the submitted material for publicity purposes for the festival. The material submitted shall at no times be made available to third parties without your prior permission.

Entry data

Next to the films we would like to receive from you the following data:

The title of the film and the name and/or names of the maker and/or makers.

E-mail address and/or address of the maker and/or addresses.

The category of the film you would like to participate in.

A brief content description of your film and possibly the filming process (100 words maximum).

A characteristic still from your film, or a print screen.

In case you think your film is also suitable to compete for the Twente Film Award (see under Jury), please state a brief motivation for this.

At the latest you can submit your entry on 23 February 2020 to festval@filmhuisoldenzaal.nl. Delivery on USB flash drive can also be made by regular mail to or delivery to TFKF c/o Hyacintstraat 7, 7572 BA, Oldenzaal. Should you have any questions, please contact Simon Schutte on +31 653 89 56 49.

Jury

The entries for the 3 categories are assessed by a professional jury composed of Dennis Alink, documentary maker and filmer, Rick Floot, producer of films for companies and broadcasting organizations, and Merel ten Elzen, documentary maker. All the members of the jury have their roots in the Twente region.

The films selected by the jury will be shown on Sunday afternoon, 20 March 2020 in the main hall of the De Bond City Theatre, with professional screen (9 x 4 meters) and sound (Dolby Surround 5.1 and 7.1) in the main hall containing 300 seats.

In total 3 Awards can be won, viz. the bronze, silver and golden Boeskoolmenneke, the symbol of the City of Oldenzaal.

Next to this the awarded films receive the ”Laurel” of the TFKF. The jury determines the awards.

For those films that are distinctly related to the Twente region (location, language, actors etc.) the Twente Film Award 2020 can be won. Also for this award the jury decides on the winning entry.

Incentive Award. This award will be granted to a film maker who’s still to pick up a thing or two, yet whose talent is evidently showing itself. The jury is to decide who wins this award. It entails a 3-month coaching when making a new film.

Audience Award.  The TFKF audience determines by way of a voting form which of the films shown they thought was the best.

After the showing of the films and the awards ceremony there is a comfy after-session and network meeting for all the participants in the De Bond Theatre Café

We would welcome your entry for the TFKF 2020. And, naturally , see you on 15 March, at the Twente ShortFilm  Festival.

Kind Regards, on behalf of the working group TFKF.

Simon Schutte